f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน และเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์