f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศ
  • ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง
  • ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ออนไลน์ (Online) กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีประกวดราค