f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศ
  • ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง
  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ออนไลน์ (Online)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ลว.๑๘ มิ.ย.๖๓