f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๐๗๙๒ ลว ๑ เม.ย. ๖๓ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19)