f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๐๐๔๐ ลว. ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง แบบรายงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)