f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๑๕๒๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓