f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ ว๑๕๖๙ ลว. ๑๕ ก.ค. ๖๓ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ