f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ จัดทำและเผยแพร่โฆษณาการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)