f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว๑๘๗๓ ลว. ๑๘ ส.ค. ๖๓ เรื่องตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบบัญชีวัสดุคงเหลือ ณ 30 ก.ย 62 ตามประเด็นคำถามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน