f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว๑๖๓ ลว ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔ แจ้งจังหวัดลพบุรี , สมุทรปราการ , นครปฐม , พัทลุง , สุราษฎร์ธานี , สงขลา , นครพนม , ลำปาง และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด