f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว๑๗๑ ลว ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอลาออกของพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน