f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • กลุ่มอำนวยการ
  • การอนุมัติจ่ายเงินและโอนเงินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานๆ และแผนการจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว ๑๕๑๖ ลงวันที่๕ กันยายน ๒๕๕๙)(๕ กันยายน ๒๕๕๙)