f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • กลุ่มอำนวยการ
  • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว ๔๐๐ ลว. ๑๐ ก.พ. ๖๔ เรื่องแนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด