f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ สกส.
  • ประกาศ
  • ประกาศ สกส.
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว๐๗๑๒ ถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอให้จังหวัดโหลดประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561