f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ สกส.
  • ประกาศ
  • ประกาศ สกส.
  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๘๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกการจ้างพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (เฉพาะราย)