f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ
  • ประกาศกรมพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทราอนิก(e-bldding)(ประกาศ ณ วันที่๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)