f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๒๒๗๗ ลว. ๖ ต.ค. ๖๓ เรื่อง สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe หรือโครงการ "เชฟลูกกรงเหล็ก"