f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ
  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๓๒๙/๒๕๖๓ ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดจ้างพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ราย