f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ
  • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๑๖.๑/ว๒๓๘๑ ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน