f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๑/๖๐๑๒ ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร