f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ
  • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๒๖๖๖ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓