f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ
  • ที่ มท ๐๔๑๑๖.๑/ว๒๓๖ ลว ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่องการรับรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร