f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒(ยผ)/๘๕๐ ลว ๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VIDEO CONFERENCE) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (กทม.)