f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒/๑๓๐๘ ลว ๒ มี.ค. ๖๔ ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้งานจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ กรุงเทพฯ