f   y 

  • หน้าแรก
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • เชิญเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจสอบและปรับปรุงรายงานการเงิน(ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด่วนที่สุด ที่ มท๐๔๑๖.๑/ ว๑๔๐๑)