f   y 

  • หน้าแรก
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วน ที่ มท 0416.3/ว0916 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2563 เรื่องตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย