f   y 

  • หน้าแรก
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒(ยผ)/๒๔๙ ลว. ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบวิดีทัศน์การไกล (Video Conference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (กทม)