f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวกิจกรรม
  • วันพุธ ที่ 26 ตค.59 เวลา 09.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้