f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 และบรรยายหัวข้อ "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์พลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ"