f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • มท ๐๔๑๖.๔/ ว ๑๔๑ ลว ๑๖ ส.ค. ๖๕ เรื่อง การดำหนดรูปแบบข้อความ ตราสัญลักษณ์ (Logo) ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน การจัดทำจิงเกิ้ลเพลง ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน และอัลบั้มเพลงในงานพัฒนาชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน