f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ ว ๓๖๓๑ ลว. ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งจังหวัดงดดำเนินการในระบบโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ระบบบัญชีการเงิน (ERP) และโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ใหม่ (LM)