f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ ว ๑๙๑๖ ลว. ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เรื่อง แจ้งจังหวัดงดดำเนินการในระบบบัญชีการเงิน (ERP) และโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ใหม่ (LM)