f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศสมัครงาน
  • ประกาศ
  • ประกาศสมัครงาน
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว