f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศสมัครงาน
  • ประกาศ
  • ประกาศสมัครงาน
  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน