f   y 

  • หน้าแรก
  • ประกาศ/หนังสือสั่งการ
  • ประกาศ สกส.
  • ประกาศ
  • ประกาศ สกส.
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๑ (อบ)/ว.๒๑๕๗ เรื่อง ขอให้จังหวัดหมอมหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องรับมอบและลงทะเบียนครุภัณฑ์ (รายการที่ 1, 2 ลงทะเบียนครุภัณฑ์ปี 61 รายการที่ 3, 4 ลงทะเบียนครุภัณฑ์ปี 62)