f   y 

  • หน้าแรก
  • สื่อเผยแพร่
  • Video Gallery
  • ชุดวิดีทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” จำนวน 8 ตอน เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ในเรื่อง Sustainable Development Goals : SDGs และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสั