f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะ ให้กำลังใจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกส. พร้อมมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกระดับกองทุนฯ มุ่งเป้าสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาสตรี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น