f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • การมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้เราไม่หลงทาง พช. ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาคนให้พร้อม รองรับระบบราชการในยุคดิจิทัล