f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี 2567” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายขับเค