f   y 

  • หน้าแรก
  • หนังสือสั่งการ
  • กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒/๕๑๕๑ ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ (กทม.)