f   y 

  • หน้าแรก
  • หนังสือสั่งการ
  • หนังสือสั่งการ
  • ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ ๓๐๗๓ ลว ๒๗ เม.ย. ๖๕ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญปี ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม.